ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא כיסוי ביטוחי אשר מעניק פיצוי בצורת תשלום חודשי ושחרור מתשלום דמי ביטוח בפרמיה משתנה.

ביטוח אובדן כושר עבודה מאפשר למבוטח לקבל מחברת הביטוח תשלום חודשי כתחליף למשכורת, בכל מקרה של תאונה או מחלה, ובעצם מבטיח מקור הכנסה ש יסייע למבוטח ולבני משפחתו לשמור על רמת החיים במצב בו נפגע כושר ההשתכרות באופן חלקי או מלא.

לצערנו אי אפשר לדעת אם יקרה מצב בו לא נוכל לעבוד, ומתי או מאיזו סיבה נאבד חלילה את היכולת שלנו להשתכר, על כן חשוב מאוד להגן על בני המשפחה – המוטבים, מפני אובדן הכנסה.

ביטוח אובדן כושר עבודה בסיסי

ברמה הבסיסית, ביטוח אובדן כושר עבודה נותן פיצוי חודשי למבוטח עד תקרה של 75% מהמשכורת שלו. באם המבוטח הגיע למצב של אובדן כושר עבודה מלא – הוא ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה.

אם המבוטח עבד עד לאירוע שפגע בו, או לחלופין עבד במשך 12 החודשים שקדמו למועד המקרה הביטוח, ובעצם כתוצאה ממחלה או תאונה שקרתה לו, נשללה ממנו יכולתו לעבוד בשיעור של 25% לכל הפחות – בעיסוק סביר אחר המותאם לרמת השכלתו, הכשרתו וניסיונו במשך 3 שנים טרם המקרה,  גובה הפיצוי במקרה של נכות חלקית (מעל ל- 25%) יחשוב באופן יחסי לשיעור הנכות החלקית (למשל במקרה של 40% נכות חלקית, המבוטח יקבל 40% מסך הפיצוי). וזאת לאחר תקופת המתנה של 3 חודשים, חודשיים או חודש.

הרחבות נוספות בתוספת תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה:

השלמת פיצוי על שלושה חודשי המתנה.

השלמת פיצוי על חודשיים המתנה.

ביטול קיזוז מול פיצוי מקביל מצד גורם ממשלתי – המבוטח יהיה זכאי לפיצוי הכספי החודשי גם אם הוא מקבל פיצוי חודשי נוסף מגורם ממשלתי בעבור אותו מקרה הביטוח.

הרחבת עיסוק לצווארון לבן – בחינה של מקרה אובדן כושר העבודה תעשה בהתאם לעיסוקו של המבוטח ב- 12 חודשים שקדמו למקרה. תקופת התשלום תחול כל עוד המבוטח מוגדר לעיסוק ספציפי ועד לסיום תקופת הביטוח.

הגדלת תגמולי הביטוח לאור העלאה בשכר – חברת הביטוח לא תדרוש חותם רפואי על העלאה בשכר המבוטח בפוליסה, זאת בהתאם לפרמטרים בתנאי הפוליסה.

תשלום נוסף במקרה סיעודי – במידה והמבוטח זכאי לפיצוי החודשי ובנוסף לכך נמצא במצב סיעודי, נוסף על תגמולי הביטוח, תשלם חברת הביטוח פיצוי כספי חודשי נוסף בגובה 33% מסך פיצויי המבוטח, זאת באם שיעור הפיצוי הכספי החודשי הכולל, לא עולה על 100% משכר המבוטח בפוליסה.

הארכה של תקופת הצמדת הפיצוי הכספי החודשי למדד – סכום הפיצוי הכספי החודשי שישולם לאחר האירוע הביטוחי,  יהיה צמוד למדד מהתשלום הראשון ועד לסיום התקופה שבחר המבוטח בעת ההצטרפות לפוליסת הביטוח ובהתאם לפרמטרים בתנאיה.

הגדלת תגמולי ביטוח במהלך תקופת אובדן כושר העבודה –  אם התרחש אירוע ביטוחי, והמבוטח מקבל תגמול בכל חודש, השכר המבוטח בפוליסה אשר ממנו נגזר הסכום לתגמולי הביטוח, יגדל בכל שנה בהתאם לפרמטרים בתנאי הפוליסה.

ברות ביטוח – בזמן של היעדר תעסוקה, או במקרה של הקטנת הפיצויים, חברת הביטוח תציע למבוטח להוסיף בתשלום נספח ברות ביטוח.

ההרחבה תוכל להיכנס לתוקפה עם הסכמתו של המבוטח. למבוטח תיוותר הזכות לרכוש שנית את היקף הכיסוי הביטוחי המלא שהיה בפוליסה לפני צמצומה, זאת בהתאם לתנאי הפוליסה, ללא צורך בחותם רפואי, בכפוף לתנאי הפוליסה.

השאירו את פרטיכם!
השאירו את פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם.