גילוי נאות

נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי (2019)  בע”מ הוא סוכן ביטוח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסייים ( עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), התשס”ה – 2005, העוסק בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני.

לסוכן זיקה  (כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים) למוצרים הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני בגופים המוסדיים.

סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע כי עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל.