תנאי שימוש

נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי , (להלן יוניטי) מפעיל אתר אינטרנט במסגרתו ניתן לקבל מידע ראשוני הנוגע לעולם הביטוח הפנסיוני, וביטוחים בכלל.

השימוש באתר יוניטי, על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו, מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר בכל עת ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי. דע כי במועד הכניסה לאתר, תנאי השימוש המופיעים בו הם המעודכנים והמחייבים.

זכויות

המידע וכל הדפים המצויים באתר הנם רכושו הבלעדי של נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתו של נפתלי ברגר בכתב ומראש. האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר- כמכלול, מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.

הגבלת אחריות

תיתכן אפשרות שבאתר נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת על אף שנפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי עושה כל שביכולתו לוודא את תקינותו ורצף פעולתו של האתר וכן את האיכות, האמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים באתר. נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי לא יהיה אחראי לשום נזק, הוצאה ו/או הפסד העלולים להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה.

האתר מוצע למשתמש כמות שהוא (as-is) בלא כל התחייבות, אחריות או מיצג כלשהו מצד נפתלי ברגר בדבר מידת ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של כל הכלול בו. מדיניותו המוצהרת של נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי הנה לתפעל את האתר, לעדכנו ולשפרו באופן רציף ככל שניתן; עם זאת, נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי רשאי בכל עת להכניס שינויים ושיפורים באתר, ואף להפסיק ולהתחיל את פעילותו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי. נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי אינו אחראי לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר. נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי אינו מתחייב כי כל הקישורים (“לינקים”) שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי רשאי להסיר קישורים שנכללו באתר בעבר או להוסיף קישורים בעתיד לפי שיקול דעתם המוחלט. העובדה שתמצא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר המסוים מלא, מהימן, עדכני או אמין, נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ואו הסתמכות על המידע שמופיע באתר . אין באמור בדפים והמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי ו/או כל גורם אחר. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי שיווק פנסיוני מכל סוג שהוא; בכל בעיה או שאלה הנך מוזמן לפנות אלי באמצעות כפתור צור קשר באתר.

ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי  לא ישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

הגבלת השימוש

נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

קישורים (Links) לאתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לנפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב לעשות שימוש באתר על תכניו למטרות חוקיות בלבד. הנך מתחייב לכך כי לא יופרע על ידך בכל דרך השימוש באתר, לא יגרם על ידך שינוי באתר, וייעשה בו שימוש למטרות אישיות בלבד ולא למטרות מסחריות. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה, ו/או על פי כל דין.

הגבלת הגישה

נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי שומר על זכותו לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את נפתלי ברגר סוכן ביטוח – יוניטי ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.